Jaký je rozdíl mezi hlídaným a nehlídaným parkovištěm

Je hlídané parkoviště opravdu HLÍDANÉ?

 

pojem "hlídané parkoviště":

  • Za hlídané parkoviště lze považovat všechna prostranství, která jsou určena k zaparkování automobilu a jeho zanechání bez dozoru řidiče za současného splnění podmínky kvalifikovaného střežení zajištěného provozovatelem a to osobně prostřednictvím hlídače, strážné služby či jiným technickým způsobem (prostřednictvím kamerového systému aj.) Prostor může být ohraničen zdí, plotem ale i zcela neohraničený. Většinou se za takové parkovací služby vybírají poplatky, vydávají se parkovací lístečky, do prostoru se vjíždí po otevření závory atd.

 

Kdo je provozovatel:

  • Provozovatel je právnickou či fyzickou osobou právně a fakticky disponující s předmětem provozu. Nejčastěji tedy vlastník předmětných prostor, ale i ze smlouvy oprávněný subjekt, který provozuje hlídané parkoviště a svědčí mu ze smlouvy taková práva a povinnosti, prostřednictvím jich může určovat pravidla provozu a ostrahy parkoviště, určovat a vybírat parkovací poplatky aj.

 

U koho a jak uplatnit škodu:

  • Provozovatel provádí provoz hlídaného parkoviště jako kvalifikovanou činnost, přičemž příslušné podnikatelské oprávnění není podmínkou pro účely dovození občanskoprávní odpovědnosti existence příslušného živnostenského oprávnění. Není-li si poškozený jist osobou provozovatele, je vhodné před započetím pátrání po této osobě uplatnit škodu ústně (nejlépe se svědky) či písemně (listinou, emailem, faxem) např. u vedoucího parkoviště, provozovny a následně ještě, pokud možno ve lhůtě 15 dnů od zjištění škody u příslušného zjištěného provozovatele.

    za co odpovídá provozovatel:

  •     Po zjištění vzniku škody poškozením či krádeží automobilu, nebo jeho součásti či příslušenství (kanystr, autorádio, pneumatika, výstražný trojúhelník aj.) je nutné nahlásit škodu na policii za účelem sepsání protokolu a dalšího vyšetřování trestného činu, u provozovatele, příp. u smluvní pojišťovny.

    provozovatel neodpovídá za:

  • Na věci odložené v automobilu netvořící jeho součást či příslušenství se nárok na náhradu škody nevztahuje (kabáty, kufry, tašky, doklady, kreditní karty apod.)

 

Odpovědnost :

  • Odpovědnost provozovatele v souladu s ust. § 435 Zákona je objektivní tzv. odpovědností za výsledek. Poškozený musí pouze prokázat vznik škody právě v prostoru hlídaného parkoviště (skutečností zaparkování vozidla např. existencí parkovacího lístečku, snímky z kamer, svědeckou výpovědí apod.) a poté je na provozovateli, zda prokáže, že k té samé škodě by došlo i jinak bez ohledu na skutečnost parkování ve vyhrazeném prostoru hlídaného parkoviště. V praxi je tedy liberační možnost provozovatele velmi omezena a de facto je velmi malá šance pro provozovatele se zprostit odpovědnosti za škodu neboť škoda „i jinak“ znamená např. působení vyšší moc tzv. vis major, kdy by došlo ke škodě na věcech bez vůle provozovatele i v případě, že by k zaparkování automobilu v prostorách vůbec nedošlo.

 

Závěrem:

  • V případě vzniku škody na automobilu v prostoru hlídaného parkoviště, garáže, motorestu, kempinku kontaktovat neprodleně policii k pořízení protokolu, nejpozději do 15 dnů od zjištění škodné události pak uplatnit náhradu škody u provozovatele prostoru. Není-li známa osoba provozovatele, písemně či ústně za účasti svědků kontaktovat a škodu uplatnit u osob, jež jsou odpovědné za hlídání parkoviště, popř. uvedeny v provozním řádu prostoru či jiných listinách, ze kterých lze dovodit, kdo je odpovědným vedoucím provozovny, zaměstnancem, správcem objektu či v poslední řadě vlastníkem. Nenechávat při opuštění automobilu uvnitř žádné movité věci, o které nechce majitel přijít a to ani v zavazadlovém prostoru, pod sedadly apod. Škodu způsobenou na majetku jiném než na vozidle, jeho součásti či příslušenství nelze na provozovateli po právu nárokovat. Nebude-li dosažena dohoda s provozovatelem na náhradě škody, je nutné uplatnit svůj nárok v souladu s ust. § 106 Zákona ve lhůtě 2 let ode dne kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, nejpozději však do 3 let ode dne vzniku škody.

  

 § z občanského zákona:

§ 433

(1) Provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanými fyzickými osobami nebo pro ně vneseny, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor, které byly vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věcí, anebo které byly za tím účelem odevzdány provozovateli nebo některému z pracovníků provozovatele.

§ 435

Stejně jako provozovatel poskytující ubytovací služby odpovídají i provozovatelé garáží a jiných podniků podobného druhu, pokud jde o dopravní prostředky v nich umístěné a jejich příslušenství.

§ 436


Právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.
"

  

  • Aby totiž podmínky odpovědnosti byly splněny, musí se jednat o parkoviště, které je hlídané. Aby parkoviště splnilo podmínky parkoviště hlídaného, musí být zajišťována nejen personálními nebo technickými (kamery) prostředky ostraha, ale současně musí být takové parkoviště jako hlídané označeno. Rozhodně nestačí, jak se řidiči někdy domnívají, že stačí, když se jedná o placené parkoviště nebo že je dané místo oplocené anebo že dokonce v místě je přítomna i nějaká osoba, která dohlíží např. na výběr poplatků za parkovné apod. Nic z toho jako podmínka nepostačí, dokud není zřejmé jak označením tak faktickým přístupem provozovatele, že se jedná o parkoviště hlídané. Navíc své odpovědnosti se provozovatel zprostí v případě, kdy informuje řidiče, že příslušné parkoviště není parkovištěm hlídaným.    (zdroj internet)